Agencja ochrony - jak założyć?

Agencja ochrony – jak założyć?

Agencja ochrony – jak założyć? Agencja ochrony to popularna forma prowadzenia działalności wśród emerytowanych policjantów, żołnierzy i byłych funkcjonariuszy innych służb mundurowych. Nie oznacza to jednak, że osoby spoza tego środowiska nie mogą prowadzić takiego biznesu. W przypadku spółki wystarczy jeśli jeden z właścicieli posiada licencję drugiego stopnia pracownika ochrony fizycznej lub licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia. Do tego konieczne jest uzyskanie koncesji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Czym zajmuje się firma ochroniarska? W jaki sposób uzyskać koncesję? Agencja ochrony – jak założyć? Co jest niezbędne do rozpoczęcia działalności?

Zakres działania agencji ochrony

Firmy ochroniarskie zajmują się w głównej mierze realizowaniem ochrony fizycznej osób lub mienia. Jeżeli podmiot jest aktywny w obydwu zakresach działalności, to przyjmuje formę agencji ochrony osób i mienia. Na rynku funkcjonują także podmioty, których specjalnością jest ochrona osobista VIP. Klientami tych firm są politycy, biznesmeni, prezesi dużych spółek i inne osoby o statusie VIP. Poza działalnością z zakresu ochrony fizycznej, firmy ochroniarskie uzupełniają wachlarz usług o kwestie z obszaru zabezpieczenia technicznego. Ogólnie do zadań agencji ochroniarskiej należy:

 • ochrona fizyczna obiektów,
 • ochrona fizyczna osób,
 • transport (konwojowanie) pieniędzy, innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych,
 • monitorowanie sygnałów otrzymywanych i przetwarzanych w urządzeniach elektronicznych i systemach alarmowych,
 • montaż systemów alarmowych, ich serwis i naprawa,
 • zabezpieczenia techniczne,
 • montaż urządzeń zabezpieczenia mechanicznego.

Agencja ochrony mienia oraz firma zajmująca się fizyczną ochroną osób może realizować usługi na stałe lub w trybie doraźnym.

Koncesja na działalność związaną z ochroną

Firmę ochroniarską można prowadzić w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (konieczny wpis do CEIDG), spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego (niezbędny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego). Przy ubieganiu się o koncesję wymagane jest aby przynajmniej jeden ze wspólników, członków zarządu, prokurentów lub pełnomocników legitymował się licencją drugiego stopnia. Osoby te nie mogą być karane za przestępstwo umyślne, w tym skarbowe. Koncesja nie jest wymagana, jeśli agencja będzie się zajmowała wyłącznie zabezpieczeniem technicznym mienia. W każdym innym przypadku rozpoczęcie działalności w zakresie ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia wymaga uzyskania koncesji.

Wniosek o koncesję

Przyznanie koncesji (podobnie jak i odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie) następuje w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku o przyznanie koncesji trzeba załączyć następujące dane i dokumenty:

 • status przedsiębiorcy,
 • adres firmy,
 • obszar prowadzenia działalności, zakres i forma ochrony (ochrona mienia lub osób, bądź oba zakresy),
 • urzędowo poświadczona kopia licencji drugiego stopnia,
 • zaświadczenie o niekaralności wnioskodawcy,
 • tytuł prawny do lokalu, w którym mieści się siedziba przedsiębiorcy,
 • zaświadczenie o posiadaniu REGON, NIP i PESEL oraz o braku zaległości wobec urzędu skarbowego z tytułu podatków.

Przed podjęciem decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania koncesji organ wydający (MSWiA) może wezwać wnioskodawcę w celu uzupełnienia dokumentacji oraz skontrolować, czy dane z wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i czy wnioskodawca daje rękojmię prawidłowego wywiązywania się z zadań związanych z ochroną. Koncesja udzielana jest na okres od lat 5 do maksymalnie 50, chyba że we wniosku zaznaczono krótszy okres.

Obowiązki po otrzymaniu koncesji

Osoba lub spółka prowadząca działalność związaną z ochroną osób lub mienia jest zobowiązana do natychmiastowego powiadomienia MSWiA o rozpoczęciu działalności. W agencji ochrony muszą być ponadto przechowywane umowy zawierane na realizację usług (wymagana forma pisemna), jak również dokumentacja dotycząca zatrudnienia pracowników. Przez cały czas właściciel, jego wspólnik lub osoba ich reprezentująca w zarządzie, musi posiadać licencję drugiego stopnia. W przeciwnym razie, MSWiA cofnie koncesję.

Co dalej po spełnieniu formalności?

Popyt na usługi ochrony fizycznej mienia jest duży zwłaszcza w większych miejscowościach, gdzie istnieje sporo obiektów wymagających ochrony. Są to firmy produkcyjne, obiekty handlowe, sądy, strzeżone osiedla i wiele innych. Tak więc ze znalezieniem klientów na tego rodzaju usługi nie powinno być większych problemów. Przed rozpoczęciem działalności trzeba jednak zatrudnić odpowiednich pracowników, wyposażyć ich w jednakowe uniformy oraz uzyskać zaświadczenia o zdolności do pracy w ochronie (badanie lekarskie i psychologiczne). Jeżeli chodzi o kwalifikacje pracowników, to w wielu wypadkach wystarczy wykształcenie podstawowe. Jednak do konwojowania pieniędzy, przedmiotów wartościowych i niebezpiecznych konieczne jest aby pracownik ochrony posiadał licencję przynajmniej pierwszego stopnia oraz pozwolenie na broń. Licencję pracownika ochrony przyznaje Komendant Wojewódzki Policji w trybie decyzji administracyjnej. Ubiegający się o nią musi mieć ukończone 21 lat, wykształcenie przynajmniej podstawowe, obywatelstwo polskie lub kraju UE oraz być niekarany.